Hình ảnh trước ngày lễ khánh thành cầu Him Lam

Hỉnh ảnh khác