Hình ảnh Lễ khánh thành cầu Him Lam

Hỉnh ảnh khác