Tin nổi bật

Điều khoản sử dụng

Những điều khoản và điều kiện

  • Chúng tôi có thể thay đổi những điều khoản và điều kiện bất kỳ lúc nào trong 30 ngày trước khi thông báo bằng văn bản. Quý vị công nhận rằng việc chúng tôi xuất bản các sửa đổi về những điều khoản và điều kiện được chỉnh sửa theo đường liên kết này trên website của chúng tôi sẽ xác lập một thông báo bằng văn bản đến quý vị về những thay đổi.
  • Việc không trì hoãn hoặc không thực hiện việc thi hành bất kỳ điều khoản của hợp đồng sẽ được xem là một sự khước từ hoặc tạo ra tiền lệ hoặc sẽ khiếu kiện quyền của chúng tôi.
  • Một thông báo sẽ được gửi bằng email,bằng thư thanh toán trước hoặc bản sao đến địa chỉ của quý vị hoặc địa chỉ được biết trước của chúng tôi.
  • Quý vị không bàn giao hợp đồng nếu không được chúng tôi đồng ý bằng văn bản.
  • Văn bản hợp đồng ( cùng với bất kỳ văn kiện đề cập đến trong hợp đồng hoặc được chúng tôi cung cấp cùng lúc với hợp đồng ) là thành phần chính của toàn bộ hồ sơ hợp đồng. Hồ sơ hợp đồng này có hiệu lực thay thế tất cả các liên hệ, thỏa thuận hoặc thông báo trước đó.
  • Pháp luật Việt Nam có toàn quyền kiểm soát các điều khoản hợp đồng.
  • Quý vị đệ trình đến quyền thực thi pháp luật của tòa án Việt Nam.
  • Nếu bất kỳ điều khoản của hợp đồng có thể không hợp lệ vì bất kỳ lí do gì hoặc không thể thi hành theo luật, giá trị pháp lý và việc thi hành của phía còn lại sẽ không bị ảnh hưởng.